نازک دوز آذرماه

نمونه کار هنرجویان خوب نازک دوزی سرای موژان