چگونگی دوخت آستین

چگونگی دوخت آستین

دو روش اصلی برای اتصال آستین به لباس وجود دارد:

 1. دوختِ آستین
 2. آستینِ آماده

اگر لباس شما هنوز تکه تکه است بنابراین دوختن آستین های ساده یا تخت بهترین گزینه برای شماست.
اما اگر بخش های مختلف لباس و آستین دوخته شده و آماده هستند،
می توانید از گزینۀ آستین های آماده استفاده کنید. بعد از دوخت آستین ها، فراموش نکنید که لبه های لباس را سجاف کنید.

 

دوختِ آستین های ساده یا تخت

 • درزهای شانه را بهم بدوزید. قبل از اینکه بخواهید آستین لباس را بدوزید باید درزهای سرشانه را بدوزید.
 • ابتدا درزها را صاف کنید. سپس آنها را با سوزن ته گرد نشانه گذاری کنید تا محکم بیاستد. و بعد نقاطِ علامت گذاری شده را بهم بدوزید.
 • می توانید با استفاده از چرخ خیاطی، دوختِ مستقیمی حدود نیم اینچ (1.3 سانتی متر) از لبۀ پارچه داشته باشید.
 • مناطق پشتِ سرشانه را ندوزید. و همینطور قسمت های یقه و بازو را اصلا ندوزید.
 • در غیر اینصورت لباس ایستادگی خوبی نخواهد داشت.
 • بخش های بدنۀ لباس را باز بگذارید.
 • بخش هایی از لباس از قسمت شکم می گذرندو باز گذاشتنِ این بخش ها برای داشتن دوخت ظریف و تخت ضروری است. بنابراین این بخش ها را ندوزید.
 • مرکزِ آستین خود را مشخص کنید. قبل از اتصال و دوختِ آستین به لباس، پیدا کردن نقطۀ مرکز سرشانه امری مهم است
 • . اینکار به شما کمک می کند آستین و سرشانه را در جای درستشان بهم متصل کنید.
 • به این منظور، آستین را در جهت طولی تا کنید و با استفاده از یک تکه گچ، قسمت مرکزی را علامت بزنید.
 • قسمت بازو و آستین را با هم تطبیق دهید.
 • بخش های مربوط به بدن را باز بگذارید تا این دو بخش کاملا باز شود و لبه های لباس درون آن جای گیرد.
 • سپس یکی از آستین ها را بردارید و آنرا طوری برگردانید که سمتِ روی پارچه بالا و به سمت بدن باشد. اطراف پارچه در قسمت سرشانه را مرتب کنید.
 • آستین را با استفاده از سوزن ته گرد به قسمت بازو وصل کنید.
 • لبه های آستین در قسمت سرشانه و بازو را بهم وصل کنید.
 • مطمئن شوید که قسمت روی پارچۀ آستین به قسمت روی بخش بدن وصل شود.
 • برای اطمینان از اینکه آستین بدرستی روی درزِ بازو قرار می گیرد، سوزن زدن را از مرکز سرشانه شروع کنید.
 • قسمت مرکزی سرشانه را مشخص نمایید و این نقطه را به قسمت سرشانه متصل کنید.
 • سپس بقیۀ قسمت های آستین را به سرشانه وصل کنید.
 • لبه ها را بهم بدوزید. بعد از اینکه آستین را در جای خودش با سوزن ته گرد متصل کردید، این قسمت ها را با استفاده از چرخ خیاطی بهم بدوزید تا دوخت صاف و یکنواختی داشته باشید و لبه ها بدرستی بهم متصل شوند.
 • با فاصلۀ حدود نیم اینچ (1.3 سانتی متر) از لبه های پارچه دوخت را شروع کنید.
 • همینطور که به جلو می روید، سوزن ته گرد ها را جدا کنید.
 • نخ اضافی را بعد از پایان دوخت جدا کنید
 • مراحلِ پیدا کردن نقطۀ مرکزی، تطابق، سوزن زدن، و دوخت را برای آستین دیگر هم تکرار کنید.
 • باید حتما قبل از اینکه دو طرف لباس را بدوزید، هر دو آستین را بهم متصل کنید.
 • در غیر اینصورت نمی توانید کلِ لباس را باز کنید و آنرا صاف و مرتب نمایید. قبل از اینکه 2 قسمت نهایی را بهم بدوزید، 4 مرحلۀ آخر را برای آستین دیگر هم تکرار کنید.
 • لباس را پشت و رو کنید و لبه ها را صاف کنید.
 • وقتی که هر دو آستین بهم متصل شدند، کل لباس را بردارید و پشت و رو کنید. کوک هایی که زدید مشخص هستند.
 • سپس لبه های بخش های مختلف لباس را صاف کنید تا مرتب شوند.
 • بخش های مختلف بدن و قسمتِ انتهای آستین را هم متصل نمایید.
 • سوزن ته گرد ها را در مسیر بخش های بدن و انتهای هر دو آستین قرار دهید تا آنها را محکم بهم متصل کنید.
 • استفاده از این سوزن ها برای صاف نگه داشتن پارچه در زمانِ دوخت به شما کمک می کند.
 • دوخت را در مسیر لبه های انتهایی آستین و اطراف بدن ادامه دهید.
 • با استفاده از چرخ خیاطی دوخت مستقیم و صافی در لبه های انتهایی آستین و بخش های مختلف داشته باشید.
 • حدود نیم اینچ (1.3 سانتی متر) از لبه های پارچه بدوزید.
 • همانطور که جلو می روید، سوزن ته گرد ها را جدا کنید.
 • نخ اضافی را بعد از پایان دوخت جدا کنید
 • قسمت بدنۀ لباس را پشت و رو کنید و قسمت بیرونی آستین راست را تا قسمت مچ دست بدوزید.

  اگر قسما بدنۀ لباس بدون نقص بود و آستین هایتان تا قسمت لبه و دکمه بخوبی دوخته شده، می توانید آستین ها را با مطابقت با درز های بازو، به لباس متصل کنید.

 • قسمت بدنه را از داخل پشت و رو کنید و آستین سمت راست را بیرون بگذارید.

 • یکی از آستین ها را از درز بازو به درون بیاورید و تا قسمت مچ ببرید. آستین را در قسمت درز بازو قرار دهید و قسمت سرشانه را بدوزید.

              آستین را در قسمت درز بازو با سوزن ته گرد علامت گذاری کنید.

 

 •  
 • می توانید نقطۀ مرکزی را با استفاده از سوزن ته گرد به سر شانه و سپس به درز بازو وصل کنید

 • قمست پایینی لبۀ لباس و لبۀ پایینی درز بازو را مشخص کنید.با استفاده از سوزن ته گرد محل کوک را محکم کنید. سپس بقیۀ آستین را علامت بزنید و به قسمت درز بازو وصل کنید.
  مطمئن شوید که پارچه صاف است و سوزن ته گرد به آن متصل است تا لبه های لباس دقیقا روی هم قرار گیرند.
 • در مسیر لبه ها بدوزید. زمانیکه آستین را در جای خودش با سوزن محکم کردید، با استفاده از ماشین خیاطی، لبه های آستین و درز بازو را صاف و یکدست بدوزید.
  حدود نیم اینچ (1.3 سانتی متر) از لبۀ پارچه فاصله بگذارید.
  همزمان که لباس را می دوزید، سوزن ته گرد ها را جدا کنید.نخ اضافی را بعد از پایان دوخت جدا کنید.
 • این مراحل را برای آستین دیگر هم تکرار کنید
 • بعد از اینکه یکی از آستین ها را وصل کردید باید آستین دیگر را هم وصل کنید.
 • مراحل اتصال را برای بخش های دیگر لباس هم تکرار کنید.
 • لبه های آستین را تا کنید.
  بعد از اینکه آستین ها را متصل کردید، باید لبه های آنرا سجاف کنید.
  برای اینکار ابتدا قسمت های انتهایی پارچه را حدود نیم اینچ (1.3 سانتی متر) تا کنید.
  اینکار را در کل آستین تکرار کنید تا آنرا سجاف کنید.
 • آستین را تا کنید تا سجاف نامتناسب نشود.
  مطمئن شوید که پارچه را تا کرده اید تا لبه های آن مخفی شوند.
  به یاد داشته باشید که لبه های لباس همان قسمت های برش هستند و شما نمی خواهید که مشخص باشند.
  دوباره بررسی کنید تا مطمئن شوید تا فاصله نیم اینچ (1.3 سانتی متر) است.
 • سجاف را با سوزن ته گرد محکم کنید.
  قسمت لباس که تا کرده اید را با استفاده از سوزن ته گرد در هر آستین محکم کنید.
  چند سوزن ته گرد را در اطراف لبه های آستین قرار دهید تا قسمت های انتهایی آنرا بهم متصل کند.
 • در اطراف لبه های آستین از دوخت مستقیم استفاده کنید.
  برای اینکه سجاف شما دائمی باشد، دوخت مستقیمی را در اطراف لبه های لباس انجام دهید.
  تا نیمی از بخشی که تا کرده اید را بدوزید و یا نیم اینچ (1.3 سانتی متر) از لبه های آستین فاصله بگذارید.همزمان که لباس را می دوزید، سوزن ته گرد ها را جدا کنید.
  نخ اضافی را بعد از پایان دوخت جدا کنید.
 • این فرآیند را تکرار کنید.
  بعد از پایان سجاف، باید یکبار دیگر لباس را بدوزید.
  این فرآیند را برای آستین دیگر هم تکرار کنید
 • telegram: @mozhaanmod
  instagram: amozeshgahemozhan

  website: www.sarayemozhan.com
  44060927.44016157تلفن:
  09124787763

ارسال شده توسط ادمین موژان
آکادمی طراحی و دوخت سرای موژان به آینده ای می اندیشد که در ان تمامی بانوان سرزمین به بابلاترین سطح دانش و مهارت در دنیا دست یابند.

مقالات مرتبط:

بدون نظر

برای ثبت نظر باید وارد شوید